firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą.
tel. +48 505 801 029
ssis.corporation@gmail.com
raje podatkowe
  Home   Co trzeba wiedzieć o prowadzeniu spółki offshore

Czy zagraniczna spółka kontrolowana
zapłaci podatek cfc w Polsce?

W 2018 r weszła w życie nowelizacja Ustawy o CIT. Czy zagraniczna spółka kontrolowana powinna zapłacić podatek cfc w Polsce?

Oto kilka ważnych fragmentów Ustawy:

Art. 24a. p.2

Zagraniczną spółką kontrolowaną CFC jest:

1) spółkazagraniczna CFC mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6
albo

2) spółka zagraniczna CFC mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

    a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
albo
    b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,
albo

3) spółka zagraniczna CFC spełniająca łącznie następujące warunki:

   a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

   b) co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

   c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Art. 3

1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 24a. p1

Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Art. 24a. p13

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek  [...]

Art. 24a. p13a

Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, [...] nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej [...], w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a16m.

Art. 24a. p14

Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, rejestry prowadzone zgodnie z ust. 13 oraz ewidencje prowadzone zgodnie z ust. 13a. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

Co się zmieniło?

W 2018 roku niepostrzeżenie i dyskretnie w Ustawie o CIT został uchylony jeden z najważniejszych Art. 24a. p.17, mówiący o zwolnieniu zagranicznej spółki kontrolowanej  z podatku cfc od dochodu poniżej 250 tys. euro w roku podatkowym.  

Oznacza to, że jeśli polski rezydent podatkowy mający spółkę zagraniczną w raju podatkowym, sprawuję zarządzanie spółką lub posiada zakład w Polsce, to owa spółka musi płacić podatek dochodowy w Polsce niezalenie od miejsca osiągania dochodów oraz ich wysokości, a także na żądanie polskich organów podatkowych przedstawić wszelkie informacje księgowe do kontroli.

Czy to oznacza koniec epoki offshorów?  Otóż nie!

Standardowo oferujemy 2 rodzaje rejestracji zagranicznych spółek kontrolowanych: z zakresem podstawowym (pakiet SILVER) lub zakresem rozszerzonym - spółkę z serwisem nominowanym (pakiet GOLD).

W spółkach IBC występują: dyrektor(rzy) - zarząd, udziałowiec(cy) oraz beneficjent(ci) - rzeczywisty właściciel. Wszystkie 3 funkcje może sprawować zarówno jedna i ta sama osoba (beneficjent rzeczywisty), jak i 3 różne osoby lub grupa osób. Funkcje dyrektora  i udziałowca może pełnić osoba fizyczna lub prawna.

W rejestracji z zakresem podstawowym (pakiet SILVER bez serwisu nominowanego) właściciel spółki (lub osoba przez niego wyznaczona) figuruje w dokumentach założycielskich spółki jako Dyrektor i Udziałowiec, czyli istnieje fakt obecności na terytorium Polski: a) beneficjenta  zgodnie z art. 24a. p.2 Ustawy o CIT,  b) zarządu - zgodnie z art. 3 p.1 Ustawy o CIT.

Oznacza to, że spółka z rejestracją SILVER będzie kontrolowana przez polskie organy kontroli skarbowej oraz będzie mieć nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Rozwiązaniem jest wyeliminowanie polskich podatników ze składu zagranicznej spółki kontrolowanej  i naznaczenie zagranicznych Dyrektora i Udziałowca - czyli zastosowanie serwisu nominowanego.  Polska ustawa nie rozpowszechnia się na zagraniczne podmioty z zagranicznym składem (pod warunkiem że ów podmiot nie będzie prowadził działalności operacyjnej na terytorium Polski).

Z racji tego, ze beneficjent rzeczywisty nie figuruje w dokumentach spółki, udowodnienie jego roli jako beneficjenta jest niewykonalne w jurysdykcjach, z którymi Polska nie podpisała umów o wymianie informacji podatkowych.

W firmach z serwisem nominowanym beneficjent rzeczywisty posiada pełny zakres zarządzana spółką (w tym prawo do otwarcia i zarządzania kontami bankowymi) na podstawie pełnomocnictwa generalnego (Power of Attorney - POA). Dyrektor nominowany pełni zaś swoją funkcję formalnie i nie ingeruje w zarządzanie spółką.

Przykładem najbardziej konfidencjonalnej konstrukcji spółki jest amerykańska spółka LLC zarejestrowana w Delaware lub Wyoming ze wspólnikiem - offshoringową spółką z serwisem nominowanym. Dana konstrukcja zapewnia absolutną anonimowość właścicieli spółki oraz eliminuje skutki polskiej Ustawy o CIT. Jako wariant zamiast  spółki - osoby prawnej może być wykorzystana  osoba fizyczna (z Belize, Dominiki, RPA, Gruzji i innych krajów), którą zapewniamy do rejestracji.

Reasumując:

Działanie Ustawy o CIT nie dotyczy spółek zagranicznych, w składzie których nie ma polskich podatników (dyrektorów i udziałowców). Stosowanie serwisu nominowanego chroni polskich właścicieli spółek zagranicznych przed polskim prawodawstwem i kontrolą ze strony organów podatkowych (pod warunkiem nie prowadzenia działalności operacyjnej w Polsce, czyli nie powstania zakładu).

raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

Zadaj pytanie

S&S International Corporate Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt 

Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyright 2022-2023 r